blogman.nl
 - home  - contact

Bedrijven in Burgum
Andere plaatsen in Friesland

-Abbega
-Achlum
-Akkrum
-Akmarijp
-Aldeboarn
-Aldtsjerk
-Allingawier
-Ameland
-Anjum
-Appelscha
-Arum
-Augustinusga
-Baaiduinen
-Baaium
-Baard
-Bakhuizen
-Bakkeveen
-Balk
-Ballum
-Bantega
-Beetgum
-Beetgumermolen
-Beetsterzwaag
-Berlikum
-Blauwhuis
-Blesdijke
-Blessum
-Blije
-Boazum
-Boelenslaan
-Boer
-Boijl
-Boksum
-Bolsward
-Bontebok
-Boornbergum
-Boornzwaag
-Brantgum
-Britsum
-Britswerd
-Britswert
-Broek
-Broeksterwoude
-Buitenpost
-Burdaard
-Buren
-Burgum
-Burgwerd
-Burum
-Cornjum
-Cornwerd
-Damwoude
-De Blesse
-De Bult
-De Hoeve
-De Knipe
-De Tike
-De Valom
-De Veenhoop
-De Wilgen
-Dearsum
-Dedgum
-Deinum
-Delfstrahuizen
-Dijken
-Dokkum
-Dongjum
-Doniaga
-Donkerbroek
-Drachten
-Drachtstercompagnie
-Driesum
-Drogeham
-Dronrijp
-Earnew‚ld
-Easterein
-Easterlittens
-Eastermar
-Easterwierrum
-Echten
-Echtenerbrug
-Ee
-Elahuizen
-Elsloo
-Engelum
-Engwierum
-Exmorra
-Ferwerd
-Finkum
-Firdgum
-Fochteloo
-Follega
-Folsgare
-Foudgum
-Franeker
-Frieschepalen
-Gaast
-Gaastmeer
-Garyp
-Gauw
-Gerkesklooster
-Gersloot
-Giekerk
-GoŽnga
-GoŽngahuizen
-Goingarijp
-Gorredijk
-Goutum
-Greonterp
-Grou
-Gytsjerk
-Hallum
-Hantum
-Hantumhuizen
-Hardegarijp
-Harich
-Harkema
-Harlingen
-Hartwerd
-Haskerdijken
-Haskerhorne
-Haule
-Haulerwijk
-Heeg
-Heerenveen
-Hemelum
-Hempens
-Hemrik
-Herbaijum
-Hiaure
-Hichtum
-Hidaard
-Hieslum
-Hijlaard
-Hijum
-Hilaard
-Hindeloopen
-Hitzum
-Hollum
-Holwerd
-Hommerts
-Hoornsterzwaag
-Houtigehage
-Hķns
-Hurdegaryp
-Idaerd
-Idsegahuizum
-Idskenhuizen
-Idzega
-Iens
-IJlst
-Indijk
-Irnsum
-It Heidenskip
-Itens
-Jellum
-Jelsum
-Jirnsum
-Jislum
-Jistrum
-Jonkersl‚n
-Jorwert
-Joure
-Jubbega
-Jutrijp
-Katlijk
-Kimswerd
-Kolderwolde
-Kollum
-Kollumerpomp
-Kollumerzwaag
-Kootstertille
-Kortehemmen
-Koudum
-Kubaard
-Langedijke
-Langelille
-Langezwaag
-Langweer
-Leeuwarden
-Legemeer
-Lekkum
-Lemmer
-Lichtaard
-Lioessens
-Lippenhuizen
-LoŽnga
-Lollum
-Luinjeberd
-Luxwoude
-Makkinga
-Makkum
-Mantgum
-Marrum
-Marssum
-Menaldum
-Metslawier
-Midlum
-Mildam
-Minnertsga
-Mirns
-Moddergat
-Molkwerum
-Morra
-Munein
-Munnekeburen
-Munnekezijl
-Nes Boarnsterhim
-Niawier
-Nieuwehorne
-Nieuweschoot
-Nij Beets
-Nijeberkoop
-Nijega
-Nijehaske
-Nijeholtpade
-Nijeholtwolde
-Nijelamer
-Nijemirdum
-Nijetrijne
-Nijhuizum
-Nijkerk
-Nijland
-Noardburgum
-Noordbergum
-Noordwolde
-Oentsjerk
-Offingawier
-Oldeberkoop
-Oldeholtpade
-Oldeholtwolde
-Oldelamer
-Oldeouwer
-Oldetrijne
-Olterterp
-Oosterbierum
-Oosternijkerk
-Oosterstreek
-Oosterwolde
-Oosterzee
-Oosthem
-Oostrum
-Opeinde
-Oppenhuizen
-Oranjewoud
-Oude Bildtzijl
-Oude Leije
-Oudega
-Oudega (Smallingerland)
-Oudega (Wymbritserad)
-Oudehaske
-Oudehorne
-Oudemirdum
-Oudeschoot
-Oudkerk
-Oudwoude
-Ouwster-Nijega
-Ouwsterhaule
-Paesens
-Parrega
-Peins
-Peperga
-Piaam
-Pietersbierum
-Pingjum
-Poppenwier
-Raard
-Raerd
-Ravenswoud
-Reah√Ľs
-Reduzum
-Reitsum
-Ried
-Rijperkerk
-Rijs
-Rinsumageest
-Rohel
-Roodkerk
-Rotstergaast
-Rotsterhaule
-Rottevalle
-Rottum
-Ruigahuizen
-Ryptsjerk
-Schalsum
-Scharnegoutum
-Scharsterbrug
-Scherpenzeel
-Schettens
-Schiermonnikoog
-Schingen
-Schraard
-Seeryp
-Sexbierum
-Sibrandabuorren
-Siegerswoude
-Sint Annaparochie
-Sint Jacobiparochie
-Sint Nicolaasga
-Sintjohannesga
-Sloten
-Smalle Ee
-Snakkerburen
-Sneek
-Snikzwaag
-Sondel
-Sonnega
-Spanga
-Spannum
-Stavoren
-Steggerda
-Stiens
-Stroobos
-Sumar
-Surhuisterveen
-Surhuizum
-Suw‚ld
-Ter Idzard
-Terband
-Terherne
-Terhorne
-Terkaple
-Ternaard
-Teroele
-Terschelling Baaiduinen
-Terschelling Formerum
-Terschelling Hee
-Terschelling Hoorn
-Terschelling Kaart
-Terschelling Kinnum
-Terschelling Landerum
-Terschelling Lies
-Terschelling Midsland
-Terschelling Oosterend
-Terschelling West
-Tersoal
-Terwispel
-Tijnje
-Tjalleberd
-Tjerkgaast
-Tjerkwerd
-Triemen
-Twijzel
-Twijzelerheide
-Tytsjerk
-Tzum
-Tzummarum
-Uitwellingerga
-Ureterp
-Veenklooster
-Veenwouden
-Veenwoudsterwal
-Vegelinsoord
-Vinkega
-Vlieland
-Vrouwenparochie
-Waaksens
-Wanswert
-Warfstermolen
-Warns
-Warstiens
-Warten
-Waskemeer
-Weidum
-Wergea
-Westergeest
-Westhoek
-Wier
-Wierum
-Wijckel
-Wijnaldum
-Wijnjewoude
-Winsum
-Wirdum
-Witmarsum
-Wiuwert
-Wjelsryp
-Wolsum
-Wolvega
-Wommels
-Wons
-Workum
-Woudsend
-Wouterswoude
-Wyns
-Wytgaard
-Ypecolsga
-Ysbrechtum
-Zandhuizen
-Zurich
-Zwaagwesteinde
-Zwagerbosch
-Zweins

Er zijn accountants gevonden in Burgum Accountants

Welling B.V.
Markt 60
9251JS  BURGUM
0511-462025

Er zijn administratiekantoren gevonden in Burgum Administratiekantoren

Bouma Beheer Bergum
Mr W M Oppedk van Veenwg 22-G11
9251GA  BURGUM
0511-463635

Advocatenkantoren
Er zijn geen advocatenkantoren gevonden

Er zijn antiekwinkels gevonden in Burgum Antiekwinkels

Kooistra Antiek Burgum
Mr W M Oppedk van Veenwg 30
9251GA  BURGUM

Apotheken
Er zijn geen apotheken gevonden

Er zijn architectenbureaus gevonden in Burgum Architectenbureaus

Elzinga Architecten V.O.F.
Lageweg 50
9251JX  BURGUM
0511-482928

Er zijn assurantietussenpersonen gevonden in Burgum Assurantietussenpersonen

Kingma Investments
Zomerweg 27
9251MG  BURGUM
0511-461756

Er zijn automatiseringsbureaus gevonden in Burgum Automatiseringsbureaus

Op Maat Computers
Mr W M Oppedijk v Veenwg 20G
9251GA  BURGUM
0511-481262

Er zijn autoplaatwerk-spuiterijen gevonden in Burgum Autoplaatwerk-spuiterijen

Stellema Burgum B.V.
Mr W M Oppedijk v Veenwg 34
9251GA  BURGUM
0511-463366

Er zijn autoreparateurs gevonden in Burgum Autoreparateurs

Autocenter Burgum
Kupersstrjitte 60
9251JZ  BURGUM
0511-464944

Er zijn autowasserijen gevonden in Burgum Autowasserijen

Koonstra Car Care h.o.d.n. Sonax Car Care
Mr W M Oppedk van Veenwg 20A
9251GA  BURGUM
0511-469166

Banken
Er zijn geen banken gevonden

Er zijn basisscholen gevonden in Burgum Basisscholen

ReinbŰge Chr De
Iikmounewei 61
9251EW  BURGUM
0511-461791

Beddenwinkels
Er zijn geen beddenwinkels gevonden
Belastingadviseurs
Er zijn geen belastingadviseurs gevonden
Binnenhuisarchitecten
Er zijn geen binnenhuisarchitecten gevonden

Er zijn binnenvaart gevonden in Burgum Binnenvaart

Binnenscheepv. bedr. V.O.F. Diligent
Burgemeester v Panhuysln 54
9251KW  BURGUM
0511-462643

Er zijn bloemisten gevonden in Burgum Bloemisten

Frits Bloemenboetiek
Lageweg 8
9251JW  BURGUM
0511-462296

Boekenspecialisten
Er zijn geen boekenspecialisten gevonden

Er zijn boekenuitgeverijen gevonden in Burgum Boekenuitgeverijen

Metavision Publishing B.V.
Hillamaweg 27
9251KA  BURGUM
0511-462860

Er zijn bouwmarkten gevonden in Burgum Bouwmarkten

Karwei Burgum
Elingslaan 6
9251MN  BURGUM
0511-462781

Er zijn bouwspecialisten gevonden in Burgum Bouwspecialisten

Easysit B.V.
Ymkersstrjitte 32
9251EM  BURGUM
0511-465387

Bruingoedwinkels
Er zijn geen bruingoedwinkels gevonden

Er zijn cafes gevonden in Burgum Cafes

Reti
Schoolstraat 72
9251ED  BURGUM
0511-462008

Er zijn cateraars gevonden in Burgum Cateraars

Confrisian Food
Kupersstrjitte 2A
9251JD  BURGUM
0511-467820

Computerwinkels
Er zijn geen computerwinkels gevonden

Er zijn cv-installateurs gevonden in Burgum Cv-installateurs

Slotegraaf
Burg van Sytzamalaan 5
9251KZ  BURGUM
0511-462532

Er zijn dakdekkers-dakconstructeurs gevonden in Burgum Dakdekkers-dakconstructeurs

Wagenaar Dakbedekkingen
Ademastrjitte 10
9251RA  BURGUM
0511-469204

Dansscholen
Er zijn geen dansscholen gevonden
Dierenasielen
Er zijn geen dierenasielen gevonden
Dierenwinkels
Er zijn geen dierenwinkels gevonden
Discos
Er zijn geen discos gevonden
Drankwinkels
Er zijn geen drankwinkels gevonden
Dumpzaken
Er zijn geen dumpzaken gevonden

Er zijn economisch-adviesbureaus gevonden in Burgum Economisch-adviesbureaus

Schaapman Consultancy
De Kastanje 46
9251NT  BURGUM

Er zijn fietswinkels gevonden in Burgum Fietswinkels

Boer Tweewielers
Mr W M Oppedk van Veenwg 3
9251GA  BURGUM
0511-461388

Er zijn fitnesscentra gevonden in Burgum Fitnesscentra

Fitnesscentrum Burgum B.V.
Mr W M Oppedijk v Veenwg 22G
9251GA  BURGUM
0511-464915

Er zijn fotografen gevonden in Burgum Fotografen

Fotografie Gjaltema
Bergumerdam 7
9251GB  BURGUM
0511-469459

Fotografiewinkels
Er zijn geen fotografiewinkels gevonden
Fysiotherapeuten
Er zijn geen fysiotherapeuten gevonden
Glazenwassers
Er zijn geen glazenwassers gevonden

Er zijn goederenvervoer gevonden in Burgum Goederenvervoer

Veen B.V.
Mr W M Oppedk van Veenwg 18
9251GA  BURGUM
0511-461302

Grondverzetters
Er zijn geen grondverzetters gevonden
Hardware-consultants
Er zijn geen hardware-consultants gevonden
Hondentrimsalons
Er zijn geen hondentrimsalons gevonden
Horloge-reparateurs
Er zijn geen horloge-reparateurs gevonden
Hotelrestaurants
Er zijn geen hotelrestaurants gevonden

Er zijn hoveniersbedrijven gevonden in Burgum Hoveniersbedrijven

Ate Hoekstra
Elingslaan 14
9251MN  BURGUM
0511-465305

Incassobureaus
Er zijn geen incassobureaus gevonden

Er zijn interieurbouwers gevonden in Burgum Interieurbouwers

Interieurbouw Burgum V.O.F.
Mr W M Oppedk van Veenwg 38-D
9251GA  BURGUM
0511-469624

Er zijn internetproviders gevonden in Burgum Internetproviders

MJ IT Diensten
Wettermunt 39
9251TH  BURGUM
0511-481362

Er zijn jachthavens gevonden in Burgum Jachthavens

Stg. ter Bev. v.d. Watersport in Bergum e.o.
Prinses Beatrixstraat 25
9251GV  BURGUM

Er zijn juweliers gevonden in Burgum Juweliers

Kooi
Tsjibbe Geartsstrjitte 6
9251BR  BURGUM
0511-461260

Er zijn kampeerterreinen gevonden in Burgum Kampeerterreinen

Hege Stjelp
Menno van Coehoornweg 17
9251LV  BURGUM
0511-461631

Er zijn kappers gevonden in Burgum Kappers

Peter & Binny
Schoolstraat 33
9251EA  BURGUM
0511-469555

Keukenspecialisten
Er zijn geen keukenspecialisten gevonden

Er zijn kinderopvang gevonden in Burgum Kinderopvang

Peuterspeelplaatsen Bergum en omstreken
Bulthuissingel 12
9251BW  BURGUM

Er zijn klusbedrijven gevonden in Burgum Klusbedrijven

Boonstra Tegelzetbedrijf B.V.
Koningin Julianastraat 15
9251GS  BURGUM
0511-465509

Koeriers
Er zijn geen koeriers gevonden

Er zijn kunstwinkels gevonden in Burgum Kunstwinkels

Boersma
Schoolstraat 7A
9251EA  BURGUM
0511-461873

Er zijn lasbedrijven gevonden in Burgum Lasbedrijven

Poortenaar
De Yp 33
9251NC  BURGUM

Loodgieters
Er zijn geen loodgieters gevonden

Er zijn makelaars gevonden in Burgum Makelaars

Makelaarskantoor R. Wijmenga b.v.
G W Navislaan 6
9251GG  Burgum
0511-461757

Er zijn maneges gevonden in Burgum Maneges

Mennomaneezje
Menno van Coehoornweg 9C
9251LV  BURGUM
0511-840179

Massagesalons-afslankstudios
Er zijn geen massagesalons-afslankstudios gevonden

Er zijn metselaars gevonden in Burgum Metselaars

Huisma Metselwerken B.V.
Prinses Irenestraat 33
9251GX  BURGUM
0511-465170

Er zijn meubelmakers gevonden in Burgum Meubelmakers

Easysit B.V.
Ymkersstrjitte 32
9251EM  BURGUM
0511-465387

Er zijn meubelstoffeerders gevonden in Burgum Meubelstoffeerders

Tjeerdsma Stoffeerbedrijf
Bergumerdam 28B
9251GD  BURGUM
0511-469529

Meubelzaken
Er zijn geen meubelzaken gevonden
Modeontwerpers
Er zijn geen modeontwerpers gevonden

Er zijn motorfietswinkels gevonden in Burgum Motorfietswinkels

Motodrome
Hannelswei 1
9251MR  BURGUM
0511-482084

Er zijn notarissen gevonden in Burgum Notarissen

Notariskantoor mr. T.A. Dantuma
Lageweg 20
9251JW  BURGUM
0511-463535

Er zijn opinieonderzoekers gevonden in Burgum Opinieonderzoekers

Easysit B.V.
Ymkersstrjitte 32
9251EM  BURGUM
0511-465387

Er zijn opticiens gevonden in Burgum Opticiens

Brinksma en Ykema Optiek
Schoolstraat 2A
9251EC  BURGUM
0511-464555

Er zijn organisatie-adviesbureaus gevonden in Burgum Organisatie-adviesbureaus

Triadic advisering
Nijboerstrjitte 17
9251RM  BURGUM
0511-465838

Parfumerie
Er zijn geen parfumerie gevonden
Participatiemaatschappijen
Er zijn geen participatiemaatschappijen gevonden
Passagiersvaart-veerdiensten
Er zijn geen passagiersvaart-veerdiensten gevonden
Pensions
Er zijn geen pensions gevonden
Postorderbedrijven
Er zijn geen postorderbedrijven gevonden

Er zijn projectontwikkelaars gevonden in Burgum Projectontwikkelaars

Holland Unique Units B.V.
Elingslaan 13
9251MN  BURGUM

Psychologen
Er zijn geen psychologen gevonden
Publicrelationbureaus
Er zijn geen publicrelationbureaus gevonden
Rechtskundig-adviesbureaus
Er zijn geen rechtskundig-adviesbureaus gevonden
Reclamebureaus
Er zijn geen reclamebureaus gevonden

Gesponsorde links

Reclamedrukkerijen
Er zijn geen reclamedrukkerijen gevonden

Er zijn registeraccountants gevonden in Burgum Registeraccountants

FB-Accountants
Mr W M Oppedk van Veenwg 8A
9251GA  BURGUM
0511-462075

Er zijn reisbemiddelaars gevonden in Burgum Reisbemiddelaars

Star Travel Reisburo de Sinne
Lageweg 25
9251JV  BURGUM
0511-463828

Reisorganisaties
Er zijn geen reisorganisaties gevonden
Religieuze-organisaties
Er zijn geen religieuze-organisaties gevonden

Er zijn rijscholen gevonden in Burgum Rijscholen

Alexander
Skippersstrjitte 8
9251HP  BURGUM
0511-477990

Er zijn schadeverzekeraars gevonden in Burgum Schadeverzekeraars

OWM Elkanders Belang van 1815
Mr W M Oppedk van Veenwg 40
9251GA  BURGUM
0511-480200

Er zijn schilders gevonden in Burgum Schilders

Vries Schildersbedrijf V.O.F.
Elingslaan 25A
9251MN  BURGUM
0511-476414

Er zijn schoenreparatie gevonden in Burgum Schoenreparatie

Burgum
Schoolstraat 2B
9251EC  BURGUM
0511-465349

Er zijn schoonmaakbedrijven gevonden in Burgum Schoonmaakbedrijven

Glazenwasserij Van Wolferen
Prinses Beatrixstraat 7
9251GV  BURGUM
0511-465503

Sloopbedrijven
Er zijn geen sloopbedrijven gevonden

Er zijn sociaal-cultureel-werk gevonden in Burgum Sociaal-cultureel-werk

Sticht. voor Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Jongeren
Schoolstraat 102
9251ED  BURGUM

Software-consultants
Er zijn geen software-consultants gevonden

Er zijn software-producenten gevonden in Burgum Software-producenten

Interay Solutions B.V.
Mr W M Oppedk van Veenwg 8
9251GA  BURGUM
0511-460070

Speciaal-basisonderwijs
Er zijn geen speciaal-basisonderwijs gevonden

Er zijn speelgoedwinkels gevonden in Burgum Speelgoedwinkels

Intertoys Burgum Henk Schutter Speelgoed B.V.
Schoolstraat 64
9251ED  BURGUM
0511-462061

Er zijn sport-speciaalzaken gevonden in Burgum Sport-speciaalzaken

Andries Jan Hovinga t.h.o.d.n. Time Out Sport
Schoolstraat 25
9251EA  BURGUM
0511-481533

Er zijn stedebouwkundig-adviesbureaus gevonden in Burgum Stedebouwkundig-adviesbureaus

Tuinadviesbur. en Hoveniersbed. Michel v. Kammen
Hannelswei 13
9251MR  BURGUM
0511-476472

Er zijn stratenmakers gevonden in Burgum Stratenmakers

Klaver
Westersingel 35
9251HE  BURGUM
0511-465033

Er zijn stukadoren gevonden in Burgum Stukadoren

SP Stuc
Tussendijken 5
9251LW  BURGUM

Tabakswinkels
Er zijn geen tabakswinkels gevonden
Tandartsen
Er zijn geen tandartsen gevonden
Tandtechnische-bedrijven
Er zijn geen tandtechnische-bedrijven gevonden

Er zijn taxibedrijven gevonden in Burgum Taxibedrijven

Burgum
Florynwei 3B
9251MP  BURGUM
0511-463400

Er zijn tegelzetters gevonden in Burgum Tegelzetters

Wiersma
Iikmounewei 5
9251EV  BURGUM
0511-465342

Telecomwinkels
Er zijn geen telecomwinkels gevonden
Textiel-winkels
Er zijn geen textiel-winkels gevonden
Thuiszorg
Er zijn geen thuiszorg gevonden

Er zijn timmermannen gevonden in Burgum Timmermannen

Timmerbedriuw Bosgraaf
Kikkertsblom 2
9251TM  BURGUM
0511-461225

Er zijn transporteurs gevonden in Burgum Transporteurs

Cowetra Transport
Kloosterlaan 65
9251ME  BURGUM
0511-460360

Tuincentra
Er zijn geen tuincentra gevonden
Uitleenbedrijven
Er zijn geen uitleenbedrijven gevonden

Er zijn uitvaartverzorgers gevonden in Burgum Uitvaartverzorgers

Uitvaartvereniging Eendracht
Kloosterlaan 7
9251MD  BURGUM

Uitzendbureaus
Er zijn geen uitzendbureaus gevonden

Er zijn vakantiehuizen gevonden in Burgum Vakantiehuizen

Recreavo-Bos B.V.
J D de Vriesstraat 47
9251CH  BURGUM
0511-469660

Er zijn veeteelt-diensten gevonden in Burgum Veeteelt-diensten

Bauke de Vries
Minnertshof 8
9251BH  BURGUM
0511-477701

Er zijn verhuur-personenautos gevonden in Burgum Verhuur-personenautos

Bas Autoverhuur
Noordersingel 23
9251BL  BURGUM
0511-469247

Vertalers
Er zijn geen vertalers gevonden

Er zijn verzorgingshuizen gevonden in Burgum Verzorgingshuizen

Zorgkwadrant Frysl‚n Oost
Prinses Margrietstraat 1
9251HA  BURGUM
0511-467500

Er zijn videotheken gevonden in Burgum Videotheken

Movie Town
Schoolstraat 45
9251EA  BURGUM
0511-463270

Viswinkels
Er zijn geen viswinkels gevonden
Vloerleggers
Er zijn geen vloerleggers gevonden

Er zijn webdesigners gevonden in Burgum Webdesigners

Imano Creatives
Tjalling H Haismastraat 24
9251AV  BURGUM

Er zijn webhosting gevonden in Burgum Webhosting

Libertad Internet Diensten
Koningin Julianastraat 15
9251GS  BURGUM

Er zijn woningbouwverenigingen gevonden in Burgum Woningbouwverenigingen

Woonbedrijf
Mr W M Oppedijk v Veenwg 22
9251GA  BURGUM
0511-480500

Er zijn woningstoffeerderijen gevonden in Burgum Woningstoffeerderijen

Kooistra
Skippersstrjitte 5
9251HP  BURGUM
0511-465823

Er zijn zitmeubel-makers gevonden in Burgum Zitmeubel-makers

Easysit B.V.
Ymkersstrjitte 32
9251EM  BURGUM
0511-465387

  Terug naar - Home

disclaimer- cookie beleid